Energia- ja prosessiteollisuuden selkeästi houkuttelevin tehostamispotentiaali löytyy
prosessitehokkuudesta. Tässä erityisesti operaattoritoimintaa tehostamalla päästään muutaman
kuukauden takaisinmaksuaikoihin parannuspotentiaalin ollessa tyypillisesti luokkaa 5-20%. Olen päivittäin
tekemisissä monien laitosten kanssa ja näen allaolevan kaavan toistuvan käytännössä aina, kun
tehostamista haetaan operaattoritoiminnan kautta.


Nykytilan epäselvyydet vaikeuttavat liikkeellelähtöä

Tyypillisessä tapauksessa prosessitehokkuuden nykytila on asiakkaan mielestä ”riittävän hyvä”, vaikkakin
parannuspotentiaalia tiedetään olevan. Asioiden syy-seuraussuhteita ei ymmärretä riittävästi ja paras
tieto tulee usein kokeneilta operaattoreilta. Usein työkaluna on Excel kuukausitasolla, jolloin satunnaiset
ilmiöt ja vaikkapa eri vuorojen/henkilöiden toiminta jää keskiarvojen taakse piiloon. Näin ollen
operaattoritoiminnassa tarvittavia muutoksia ja parannuspotentiaalia ei pystytä määrittämään
luotettavasti.


Hallitumpi ja tehokkaampi tavoitetila
Tulevaisuuden prosessitehokkuus on nykyistä paremmalla tasolla ja lisäksi toiminta on paremmin
hallittavissa. Jatkossa pystytään tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä ja ymmärretään miksi
kyseiseen tilanteeseen/tunnuslukuun päädyttiin ja miksi tietty toimenpide on tarpeellinen. Tavoitetilassa
pystytään välttämään ne tilanteet ja ilmiöt, joita ei voida selittää ja joissa toiminnan ulostulema ei ole
hallittu. Jatkossa tämä kaikki on mahdollista reaaliajassa, jolloin laitoksen toimintaa voidaan tarkastella
osasto- ja vuorokohtaisesti ja täten varmistaa, että operaattoritasolla toimitaan sovittujen periaatteiden
mukaisesti.


Mistä ”kehitys-roadmap” löytyy?
Reitti prosessitehokkuuden nykytilasta tavoitetilaan löytyy hyvälaatuisesta prosessidatasta prosessitehokkuuden-parantaminen(Kts. Prosessidatan laadun parantaminen). Menetelmä ”Operational Best Practice (OBP)” mahdollistaa prosessidatanhyödyntämisen operaattoritoiminnan tehostamisessa.

OBP perustuu ajatukseen tarkastella prosessitehokkuutta historian valossa: ”Milletasolle prosessitehokkuudessa ollaan aiemmin päästy vastaavissa olosuhteissa?” Toiminta aloitetaan luomalla tehokkuusmittarit ja selvittämällä näihin eniten korreloivat mittaukset.

Seuraavaksi vuorossa on nykyisen toiminnan tehokkuustason vertaaminen vastaavienolosuhteiden parhaaseen historialliseen tasoon. Esille nousseet korrelaation tulokset kvantifioidaan ja priorisoidaan sen perusteella voidaanko niihin vaikuttaa vai ei. Analysointi viedään operaattoritoiminnan tasolle konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kun toimenpiteet on tunnistettu, toteutetaan muutokset ja osoitetaan mittaamalla aikaansaatu hyöty ja sen suuruus.


OBP soveltuu käytettäväksi missä tahansa teollisessa prosessissa, tai sen osassa. Indmeasin
kokemuksen perusteella OBP:n parannuspotentiaali on aina luokkaa 5-20%.

Kerron mielelläni lisää,
Ville Tiainen

ville.tiainen@indmeas.com

+358-(0)50 388 1452