Yhteistyöllä kilpailukykyä

Palvelut voima- ja energialaitoksille

Kaikki laitokset keräävät tuotantoprosessistaan koko ajan mittausdataa, joka sisältää valtavasti yksityiskohtaista tietoa toteutuneesta prosessitehokkuudesta. Mittausdata sisältää runsaasti sekä mittausten stabiileita että ajallisesti muuttuvia virheitä. Dataa ei voi käyttää prosessitehokkuuden tehokkaaseen seurantaan ja kehittämiseen, ellei mittauslaatua erikseen varmenneta.

Datan jakaminen verkon yli on tänä päivänä halpaa ja turvallista. Yhteistyö ulkopuolisen palvelun tarjoajan kanssa nopeuttaa digitaalisuuden sovellusten käyttöön otossa. Indmeasilla on kokemusta tällaisesta yhteistyöstä sekä mittauslaadun varmentamisessa että prosessitehokkuuden seurannassa ja kehittämisessä.

 

1. Mittauslaadun jatkuva varmentaminen

Prosessimittauksissa on runsaasti päällekkäisyyttä, ts. mittausarvolle voidaan usein johtaa estimaatti muita mittausarvoja käyttäen. Kun kaikki mittausarvot ovat oikeita, yhtäpitävyys eri kautta saatujen estimaattien välillä on hyvä. Mittauslaadun jatkuva varmennus perustuu datan yhtäpitävyyden jatkuvaan analysointiin taseanalytiikan ja korrelaatioiden avulla. Virheelliset mittauspositiot tunnistetaan ja niiden mittausvirheet estimoidaan.

Mittausten absoluuttitaso varmennetaan jäljitetyillä kenttäkalibroinneilla prosessin muutamassa tärkeimmässä mittauspositioissa sekä tarpeen mukaan myös jatkuvan analysoinnin esiin nostamissa virhepositioissa.

Kokemusten perusteella on syytä erikseen vielä tarkistaa, että dataketjut automaatiojärjestelmän varmennetusta datasta tehtaan tuotanto-, ympäristö- ja muiden laitosraportteihin asti ovat kunnossa.

 

2. Prosessitehokkuuden seuranta ja kehittäminen

Varmennetun mittauslaadun päälle on mahdollista rakentaa varsin suoraviivaisesti räätälöityjä jatkopalveluja. Päämäärinä voivat olla esim.

  • Käytettävyyden parantaminen
  • Riskien parempi hallinta
  • Energiatehokkuuden parantaminen
  • Ympäristöpäästöjen hallinta ja raportointi
  • Täsmäkunnossapito
  • Jakeluverkoston prosessitehokkuus
  • Liiketoiminnan laajentaminen kl-asiakkuuksissa