Våra första kontinuerliga mätdata för kvarvarande bark ändrade vår uppfattning av avbarkningens funktion. Vi hade förmodat att enbart stockarnas medelinnesittningstid i barktrumman bestämmer mängden av kvarvarande bark. Så är otvivelaktigt också fallet för långa tidsperoders medelvärden. Tillfälliga värden däremot bestäms långt på basen av andra processparametrar

Enligt vår utredning finns det stora tillfälliga variationer i mängden kvarvarande bark. Variationerna är starkt osymmetriska, avvikelser mot sämre avbarkningsresultat är klart större än avvikelser mot bättre avbarkning. För att uppnå den efterstävade nivån av kvarvarande bark behövs alltså flera målsättningsnivåer för en bättre avbarkad stock i förhållande till en dåligt avbarkad stock.

På basen av Indmeas utförda analys beräknades hur mycket stockflödets medelvärde för kvarvarande bark minskade om man kunde få bort de sämst avbarkade stockarna från flödet. Beräkningen gav som resultat nästan hälften mindre. Med andra ord, genom att utveckla avbarkningsprocessen enligt enskild stock kan man betydligt minska på medelvärdet av mängden kvarvarande bark utan att öka hela stockflödets avbarkning.

Den kontinuerliga mätningen av kvarvarande bark saknar ännu en parallell kontinuerlig mätning av fiberförluster för att få avbarkningsprocessens prestanda fullständigt genomskinligt. Åt detta håll har vi som mål att gå.

Jag kommer att fortsätta skriva blogg om ”minskning av fiberförluster i avbarkningen” an efter att vi samlar nya observationer.