Bildanalys utförs med kamerabilder tagna på stocktransportören efter barkningstrumman med korta tidsintervall. I bilderna ser man barkade lövstockar, dels hela dels bara delar. I några bilder finns också söndrade stockar och stenar. Bilderna 1 a och 1 b illustrerar analysprogrammets funktionssätt. Bild 1 a representerar en original kamerabild och bild 1 b visar analysresultatet, där programmet har målat ren yta med grön och barkytan med brun färg.

 

Kuorentunnistus

Bild 1 a. Original kamerabild   Bild 1 b. Identifieringsresultat


Som identifieringskriterier använder programmet stockytans färg, ytfärgens jämnhet samt ytans fintextur. Programmet beräknar barkningsresultatet från ytandelarna.

Bildanalysprogrammet skolas att genomföra identifieringen på samma sätt som operatörerna. För att skola bildanalysprogrammet värderar operatörerna hundratals av programmets analysresultat. De godkända bilderna, där programmets bedömning sammanfaller med operatörens bedömning, används för programinlärning.  Analysprogrammet justerar sina identifieringskriterier med hjälp av inlärningsmaterialet och lär sig på så sätt att imitera operatören. En del av bildmaterialet sparas till programmets kunskapstest.  Fullständig enhetlighet mellan operatörer och programmet nås aldrig då bilderna innehåller okända variabler som en operatör och programmet reagerar olika på och då olika operatörer utvärderar olikt.

Efter tre iterationsrundor sammanföll operatörernas och programmets bedömningar med över 90 %. Detta ansågs vara tillräckligt bra för att gå vidare till följande steg. Följande steg är ett fälttest där operatörkörning och bildanalys används parallellt. Ändamålet är att säkra programmets rätta funktion i fältsituation innan det kopplas till processregleringen.

Denna blogg är den andra i en serie av tre. Den första bloggen (11.2.2019) behandlade avbarkningen på allmän nivå.  Den tredje bloggen (utkommer 25.4.2019) kommer att behandla den påverkan som online bildanalys har medfört till processkörningen, den förverkligade fiberbesparingen samt utvecklingsutsikter i fortsättningen.