Den mest attraktiva effektiviseringspotentialen inom energi- och processindustrin finns inom processeffektivitet. Här kan i synnerhet förbättringar av driftpersonalens arbete resultera i återbetalningsperioder på några månader, där förbättringspotentialen vanligen ligger inom intervallet 5-20%. Jag är i daglig kontakt med många anläggningar och jag ser hur ovannämnda resonemang upprepas i praktiken när effektivitetsökningar görs genom effektiviseringar av driftpersonalens/operatörernas arbete.

Oklarheter i nuläget gör det svårt att komma igång

Väldigt typiskt är att kunder tycker att nuläget är ”tillräckligt bra”, trots att man vet att det finns förbättringspotential. Man förstår inte alltid i tillräcklig omfattning olika sakers orsak-verkan förhållande och den bästa informationen kommer vanligen från erfarna operatörer. Plötsliga fenomen och t.o.m. skillnader i olika driftlags/personers sätt att arbeta döljs i de månatliga medelvärdena som presenteras genom det ofta använda arbetsverktyget ”Excel”.


Ett mer kontrollerat och effektivt målläge
Den framtida processeffektiviteten är på en bättre nivå än dagens och dessutom är verksamheten mer kontrollerbar. Man tar beslut baserat på fakta och man förstår varför man hamnade i en viss situation/nyckeltal och varför en viss åtgärd är nödvändig. I målläget kan man undvika de lägen och fenomen som inte kan förklaras och där utgången av gjorda åtgärder inte är kontrollerbar. I framtiden är allt detta möjligt i realtid, då driften av anläggningen kan styras på avdelnings-/skiftlagsnivå och därmed säkra att operatörerna agerar enligt överenskomna principer.


Var hittar man en "utvecklings road map"?
Vägen från nuläget, avseende processeffektivitet, till målläget återfinns i processdata av hög kvalitet (Sakerstallande av process-ökningprocessdatas kvalitet). Metoden "Operational Best Practice (OBP)" möjliggör användningen av processdata för att förbättra effektiviteten i driften.

OBP bygger på tanken att granska den historiska processeffektiviteten: "Vilken nivå av processeffektivitet har tidigare uppnåtts under liknande förhållanden?” Åtgärdsprogrammet börjar med att man skapar effektivitetsmätare och identifierar de mätvärden som i störst utsträckning korrelerar med dessa.

Nästa steg är att jämföra effektivitetsnivån för den nuvarande driften med den bästa möjliga historiska nivån under motsvarande förhållanden. De resulterande korrelationerna kvantifieras och prioriteras utifrån huruvida de kan påverkas eller ej. Resultatet tas till driftpersonalen, som definierar analysresultaten som konkreta åtgärder. När de konkreta åtgärderna är deifinerade, genomförs förändringarna och den uppnådda nyttan och dess storlek demonstreras genom mätning.


OBP är användbar i vilken industriell process som helst, eller del av den. Indmeas erfarenhet visar att förbättringspotentialen med OBP alltid är ungefär 5-20%.

 

Jag berättar gärna mera,

Ville Tiainen

+358-(0)50 388 1452

ville.tiainen@indmeas.com