Holmen Paper Braviken är ett pappersbruk i Norrköping som totalt producerar ca 500 000 ton tidnings- och specialpapper årligen. Bruket strävar ständigt efter att maximera pappersproduktionen samtidigt som man måste klara av nuvarande och kommande miljö- och hållbarhetskrav. I nuläget är brukets vattenförbrukning på en hög nivå vilket belastar reningsverket och därmed skapar utmaningar att klara av BAT-kraven för vattenutsläpp. Bruket har därför lagt som mål att vattenförbrukningen skall minskas med 2 m3/ADt (ca 30 l/s) från och med 2020. Önskemålet är att effektiviseringen görs så långt som möjligt genom optimering av befintlig process utan större investeringar.

Utmaningarna med att minska vattenförbrukningen och -utsläppen har för bruket hittills varit att man saknat noggrann information om aktuell vattenförbrukning i de olika processavsnitten, var förbättringspotentialen finns och hur stor den är vid olika produktionslägen. Mindre kartläggnings- och förbättringsprojekt har genom tiden gjorts på delar av bruket men en betydande förbättringspotential ansågs fortfarande finnas. Indmeas erbjöd bruket ett samarbete vars mål var att minska vattenförbrukningen med 2 m3/ADt (ca 30 l/s) från och med 2020 i enlighet med brukets effektiviseringsmål. Samarbetet erbjöds i 3 steg; fältkartläggning, potentialutredning samt implementering varav de två första stegen beställdes

Under fältkartläggningen byggde Indmeas upp en helhetsbild av brukets vattensystem och -flöden som visualiserades i form av ett Sankey-flödesdiagram. Indmeas identifiera också de största bristerna i flödesmätningsutrustning/-kvalitet, rekommenderade underhålls- och kalibreringsåtgärder samt verifierade nödvändiga flöden där mätning saknades. Man identifierade och korrigerade bl.a. ett betydande mätfel hos brukets mätning för totalt vattenutsläpp. Genom fältkartläggningen fick bruket en tydlig bild av verklig vattenförbrukning på samtliga processavsnitt.

Under potentialutredningen studerade Indmeas i första hand potentialen att minska flödesmängden (”hydraulic load”) till externreningen. Flera diskussioner med personal fördes om hur de olika avdelningarna hanterar vatten och vattenfrågor. Det framgick att det har gjorts ett systematiskt jobb i många år för att minska vattenförbrukningen och utsläpp och att det finns vilja att ytterligare förbättra. Under potentialutredningen sammanfattade Indmeas en lista på 16 förbättringsobjekt vilket totalt estimeras minska vattenförbrukning mera än bruket lagt upp som mål. Ungefär hälften av förbättringspotentialen var känd från tidigare och hälften var nyidentifierad potential. Utöver den upplistade potentialen lyckades man genast identifiera och åtgärda tillfällig onödig vattenförbrukning på ca 15 l/s. Den övriga förbättringspotentialen kräver allt från små till större investeringar med budgetering för att kunna genomföras.

Genom samarbetet har bruket fått ett ökat intresse för vatteneffektivisering och en klar plan för hur brukets vatteneffektiviseringsmål skall uppnås.

 

Dan Lundmark.jpg

Dan Lundmark

+358-(0)40 516 9726

dan.lundmark@indmeas.com

Försäljningschef Sverige och Norge