Indmeas seminarium den 22.5 i Jönköping samlade deltagare från 7 olika energibolag. Målet med vårt seminarium var i första hand att få inspiration och byta idéer om hur man kan utnyttja digitaliseringen för att effektivisera fjärrvärmeproduktion och distribution. Seminariet innehöll enskilda presentationer, men huvudfokus låg på diskussioner om digitaliseringen av olika delområden inom fjärrvärmeaffärsverksamheten.

Det framgick tydligt att energibolagen i Sverige har lagt utvecklig med hjälp av digitalisering som en av sina viktigaste mål. En central utmaning som framgick under diskussionerna var hur man kan praktiskt kan utnyttja den värdefulla information som man kan utvinna från mätdatat, d.v.s. hur man kan implementera nya rutiner så att man kommer vidare från enbart information om förbättringspotential till verklig förbättring av affärsverksamhet.

Utnyttjande av bildidentifiering som stöd för effektivisering

För en av presentationerna stod Dan Lundmark, angående Indmeas nyaste samarbetskoncept som baserar sig på kamerateknik i kombination med maskinlärningsalgoritmer. Bildidentifieringstekniken har överlag först under de senaste åren uppnått en så hög noggrannhet att den på flera tillämpningsområden är noggrannare än den mänskliga förmågan att uppfatta visuell information. Därmed är största delen av de samarbeten som baseras på bildidentifieringsteknik ännu i begynnelse- eller planeringskedet, men de första resultaten är mycket lovande och det finns en stor potential för vidareutveckling. Bildidentifiering har tillsvidare tillämpats i huvudsak inom identifiering av bränslets egenskaper och kvalitet. Under de påföljande diskussionerna framkom det idéer för användningsområden också senare i fjärrvärmeaffärsverksamhetskedjan.        

Digitalisering som stöd för effektivare kunddialog

Avslutningsvis presenterade Håkan Bergman om hur Värmevärden idag utnyttjar Indmeas samarbetskoncept för att förbättra kunddialogen vid respektive fjärrvärmenät. Samarbetskonceptet för realtidsuppföljning av bl.a. energiförbrukning och avvikelser i fjärrvärmenät och respektive kund tillämpas idag i huvudsak av fjärrvärmeförsäljarna. Värmevärden har som mål att hålla sina kunder nöjda och lojala för fjärrvärme samtidigt som man med hjälp av en fjärrvärmedebiteringsmodell stävar till att aktivera kunderna att underhålla sina centraler och hålla en så jämn förbrukning som möjligt. I slutändan bidrar detta till en effektivisering av hela fjärrvärmenätet  

Digitaliseringens mål

Ur Håkans presentation framkom det tydligt hur viktigt det är att kunna implementera nya arbetssätt för att uppnå resultat. Indmeas försäljningsdirektör Ville Tiainen sammanfattade också sitt slutanförande till en mening: ’Ingen digitalisering bara för digitaliseringens skull.’ Digitalisering skall inte införas bara för att man vill följa trenden. Digitalisering skall införas för att förbättra affärsverksamheten och det vardagliga arbetet.