Panndagarna 2019

indmeas.com   >   News   >   energi
Author: Dan Lundmark   //   13.05.2019

Värme- och Kraftföreningens årliga seminarium Panndagarna hölls i traditionell stil i Borås nya Kongresshus 9-10/4. På agendan var bl.a. ny teknik inom kraftvärme, styrmedel, skydd av samhällskritisk verksamhet, energisystem i förändring och rapporter från de nya kraftvärmeanläggningarna i Borås (Sobacken) och Västerås (Mälarenergi Block 7). Ett rekordantal deltagare med olika bakgrund från såväl anläggningsägarsidan som leverantörsidan gav förutsättningar för intressanta presentationer och diskussioner.

 

Här följer några centrala frågeställningar från seminariet och mina tankar kring dessa:

 

Vad kommer att vara framtidens bränsle i kraftvärmebranschen och hur kommer det att påverka anläggningarna?

 

För många har sämre tillgång och hög kostnad på RT-flis lett till att nya bränslealternativ och mixer prövas och efterlyses. Detta kommer att ställa ännu mera krav på kontroll av bränslekvaliteten i den dagliga driften och framför allt att tolka resultaten och kunna förutse de långsiktiga konsekvenserna på anläggningsutrustningen.  Problemfraktioner som matas in i pannorna kan ge påföljande korrosions, beläggnings och tillgänglighetsproblem. Mer varierande bränsletyper kommer även att utmana anläggningarnas reglersystem och göra optimeringen av processen mer svårbemästrad. Detta kan hanteras genom avancerad databehandlingsteknik utan alltför stora investeringar. Det viktiga är att man mäter rätt, på rätt ställen och kan vara säkra på att kvaliteten på mätdata är på högsta möjliga nivå. Dagens avancerade teknologi för optimering och effektivisering kommer att klara denna utmaning, men det gäller att påbörja arbetet i god tid innan man gör dessa bränslebyten. T.ex. med komplettering av kameraövervakning av bränslet, mass- och energibalanser över panna och rökgaskondensering kan mycket högvärdig data göras tillgänglig med hjälp av självlärande algoritmer, som både kan ge en bild av läget i realtid och en prognos framåt i tiden.

 

Hur skall man av bränsleleverantören säkerställa rätt bränslefakturering och leverans av bra bränslekvalitet?

 

Dagens provtagnings- och analysmetoder har blivit bättre de senaste åren men fortfarande är det inte alls ovanligt att skillnaden mellan fakturerad och noggrant uppmätt införd bränsle energi till produktionen ligger mellan 5-10%. Anläggningsägarna har också svårt att härleda bränslekvaliteter till rätt leverantör. Olika teknologier för att hantera detta presenterades men kostnaden är så hög att det är svårt att få lönsamhet i det hela för anläggningar med produktion under 50 MW. Kan man då inte möjliggöra samma övervakning med lägre investeringskostnad? Avancerad bildidentifiering visar redan idag att en förvånansvärt bra noggrannhet på massflöde, värmevärde och bränslefukthalt kan uppnås. Med bildtolkning kan även typen av bränsle identifieras, t.ex. hur mycket plastfraktioner det innehåller, och information om själva konsistensen på bränslet såsom fluffighet mm., vilket även ger ett mervärde genom att i förväg förutsäga hur egenskaperna i det köpta bränslet kommer att påverka hanteringen av bränslet i anläggningarnas transport- och matningssystem samt själva förbränningen. Med denna information kan man förebygga eventuella problem i god tid innan bränslet kommit för långt i hanteringsprocessen.   

 

Nya Bäddmaterial för BFBC och CFBC

 

Nya bäddmaterial presenterades, som sades minska agglomerering i bädden och beläggningsbildningen i eldstad och överhettare samt även korrosionen i pannorna. Det lät verkligen fantastiskt då inga större nackdelar kunde anges! Visserligen var bäddmaterialet dyrare än vanlig bäddsand, men fördelarna övervägde genom minskad additivförbrukning med upp till 90% samt möjliggörande av att köra pannorna på högre last, med minskat sotningsbehov. Effektbrist är ju en av de mest centrala frågorna just nu och detta är ju ett fantastiskt sätt att hjälpa utvecklingen framåt på det området. Jag tror att potentialen i detta är stor. Varför inte försöka hitta fler områden att förbättra, för att öka lasten och effektiviteten ytterligare? Kanske kan just ovannämnda information om bränslekvalitet och högkvalitativa mätdata hjälpa till att stabilisera driften och öka panneffekten ytterligare? Det är jag övertygad om!

 

Vad kan vi göra för att hindra att information som kan äventyra samhällskritisk verksamhet sprids i dagens öppna och sociala informationssamhälle?

 

Som del i ett företag som hanterar stora mängder av industrins mätdata genom fjärranslutning är datasäkerhet en viktig del av verksamheten och ständiga förbättringar görs. Det är nämligen skrämmande att höra vilka metoder organisationer och nationer använder för att samla in information som kan utnyttjas för att skapa ekonomiska fördelar och makt. Under seminariet konstaterades att de första stegen som bör tas i den egna organisationen är att skapa en medvetenhet om riskerna, att definiera vad som är kritisk information i organisationen och komma överens om spelregler för delning av information.  Jag hoppas att företag som inte har tagit upp denna fråga i organisationen genom dessa råd kommer igång med arbetet.

 

Ett stort tack till arrangörerna för årets Panndagar! Vi på Indmeas gillar att jobba i tätt samarbete med våra kunder och detta var ett bra tillfälle för värdeskapande diskussioner i en trevlig miljö med ett proffsigt upplägg.