Indmeas analyserade zinkutfällningsreaktorernas flödestekniska prestanda på Talvivaaras metallfabrik

Indmeas utförde en processundersökning på Talvivaara metallfabrik, där zinkutfällningreaktorernas flödestekniska prestanda analyserades.

Med undersökningen ville man ta reda på hur bra vätskelösningarna blandas i reaktorerna och om det fanns behov att göra tekniska förändringar på reaktorerna för att förbättra blandningen.

”Den utfällningsmetod vi använder är reaktortekniskt utmanande. Verkningsgraden av den använda vätesulfiden och koncentrationen av överskottszinken har inte alltid varit på god nivå.

Potentiella förklaringar till detta har varit en oidealisk blandning i reaktorn samt möjliga bypass flöden.  

Med hjälp av spårämnesundersökningen kunde vi få reda på sanningen. Genom att mäta spårämnets uppehållstid och koncentration i utloppet av varje reaktor, kunde reaktorns flödestekniska funktion studeras i detalj.

Informationen vi erhöll från undersökningen var mycket värdefull.", berättar Jouni Pakarinen, avdelningschef för tillvaratagning av metall på Talvivaara.

Läs om metoden och resultaten (Indmeas News 2/2013):