Noggrann beräkning av pannverkningsgrad och tillförd bränsleenergi på Vetlanda Energi

Vetab (Vetlanda Energi och Teknik Ab) tog ett nytt kraftvärmeverk i drift under senhösten 2012. 

I anläggningen produceras värme, hetvatten, processånga och el; pannans totala värmeeffekt är 27 MV. De äldre pannorna på området utgör en extraresurs vid kall väderlek och när underhåll och tillsyn utförs.

Innan den nya pannan togs i bruk kvalitets-säkrade Indmeas huvudmätningarna inför prestandaprovet. Till dessa hörde bl.a. fältkalibrering av huvudånga– och matarvattenflödesmätningarna.   

Efter driftsäsongen 2013-2014 beslöt man på verket att införa en noggrann beräkning på pannverkningsgraden och tillförd bränsleenergi (enligt den indirekta metoden). För detta ändamål kalibrerades rökgasflödesmätningen i samband med stabilitetskontroll av prestandamätningarna.

Indmeas beräkningsalgoritmer har nyligen installerats i verkets automationssystem. Driften kommer således  att under den nya fjärrvärmesäsongen kunna följa upp pannverkningsgraden kontinuerligt med en noggrannhetsnivå på 1%. 

”Vi har haft utmaningar med att få bränsleinköpen att stämma överens med vad vi lägger in i pannan. Då vi nu får en noggrann validering på den tillförda bränsleeffekten, får vi en bättre kontroll över bränsleanskaffningen.   

Genom säkring av rökgasflödet får vi även vår Nox rapportering verifierad”, säger Peter Nilsson, avdelningschef fjärrvärme.    

Beräkningarnas noggrannhet upprätthålls genom regelbundet kvalitetssäkrade processmätningar.     

För mera information ta kontakt: Johan Mikander +358-(0)40 550 7304