Digitaliseringens betydelse förenergi- och processindustrin 

Vad innebär digitalisering?

Digitalisering innebär att digitala teknologier blir allmännare i vardagliga sysslor. Hela fenomenets skapare är den förbryllande snabba utvecklingen av nya teknologier som skapar, hanterar och utnyttjar digital data. Konsumenterna, framförallt de unga, har fullständigt gått med i digitaliseringen och har snabbt tagit i bruk nya digitala applikationer och produkter.

 

Från data till information

Datat i sig skapar värde först då dess användbara processinformation grävs fram och utnyttjas för att förbättra verksamheter. De centrala metoderna för utvinning av information är statistiska modeller och maskininlärning (machine learning).

Då det finns en stor mängd data, kan man kontrollera processensparametrars beroende av varandra på ett statistiskt plan utan djupare förståelse av enskilda parametrars karaktär. En statistisk processpecifikt skräddarsydd modell eller algoritm kan definieras och testas med hjälp av historikdata.

Ju mera data som läses in under tillämpningens gång, desto mer förbättrar modellen automatiskt prognosernas noggrannhet.

 

Digitalisering i energi- och processindustrin

Den nordiska energi- och processindustrin håller på att vakna upp till digitaliseringens tidevarv och de första pilotförsöken planeras som bäst.

De mest lockade objekten för utnyttjande av digitaliseringen finns inom förbättrandet av tillgänglighet samt förbättrandet av process- och energieffektivitet. Med hjälp av digitaliseringen får man historikdatabasens erfarenhet av process och energieffektivitet i olika processituationer, fullständigt i användning. Utöver att uppnå drifthistorians ”best practice” nivå, har man också möjlighet att lyfta ”best practice” nivån ytterligare i takt med att mer och mer data samlas in.

 

Digitaliseringens fallgropar

Digitaliseringen innebär stora förändringar av nuvarande rutiner. Faktorer som bromsar digitaliseringsresan är följande:

  • Kvalitetssäkring av mätdatat

Processdata baserar sig till stor del på mätvärden från analoga mätinstrument, som alltid har en viss mätosäkerhet. Mätvärdenas digitalisering minskar inte mätosäkerheten. Om noggrannheten och pålitligheten inte säkerställs kan mätfelen, och särskilt mätfelsdriften, i värsta fall förstöra hela nyttan av processeffektiviseringsåtgärderna.

  • Kunskap om datahantering, statistisk modellering och maskininlärning

Detta kunnande finns normalt inte i tillräckligt hög grad i industriföretag. Det snabbaste sättet att avancera inom detta område är att inleda ett samarbete med ett utomstående specialistföretag

  • Rutiner för att uppnå förändringar

I slutändan uppnås värde först då man har lyckats implementera nya rutiner i vardagliga arbetsuppgifter, allt från operatör- och underhållsnivå till högsta ledning.

 

Indmeas roll i digitaliseringsprocessen

Indmeas styrkor som digitaliseringspartner för process- och energiproduktionen är:

  1. Kännedom om energi- och processindustrins produktionsprocesser
  2. Kvalitetssäkring av mätdata
  3. Skapande av önskad information från processdata